زبان شناسی لری آکادمی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلیسی
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
فعل لری بختیاری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فعل لری بختیاری
لٛوری بختیاری، خٱلک لٛۏر، مٱتٱل
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw لری مینجایی، لری لکی
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش