زبان شناسی لری آکادمی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلیسی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
فعل لری بختیاری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فعل لری بختیاری
لٛوری بختیاری، خٱلک لٛۏر، مٱتٱل
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw لری مینجایی، لری لکی
آخرین ویرایش : 10 ماه پیش
بررسی یک کهن واژه لری که بیشتر در مینجایی و لکی کاربرد دارد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بررسی یک کهن واژه لری که بیشتر در مینجایی و لکی کاربرد دارد
لری مینجایی، لری لکی
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
اسکار مان نخستین زبان شناس غربی که روی لری کارکرده است
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
اسکار مان نخستین زبان شناس غربی که روی لری کارکرده است
لری کهن، متون لری، لرشناسان غربی، زبان شناسی لری، لکی
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
نظر زنده یاد دکتر کوروش صفوی راجع به زبان لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
نظر زنده یاد دکتر کوروش صفوی راجع به زبان لری
زبان شناسی لری، مردم لر، لک ، مینجایی، بختیاری، لر جنوبی
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
تبدیل اسم عام به اسم خاص در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
تبدیل اسم عام به اسم خاص در لری
زبان شناسی لری، لری مینجایی، لری لکی، لری دومنی، لر فیلی
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
بحران یا آشفتگی  اتنونیمیک در تقسیم بندی های زبانی و گویشی لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بحران یا آشفتگی  اتنونیمیک در تقسیم بندی های زبانی و گویشی لری
لری مینجایی، لری لکی، لری بختیاری، لرها، لرستانات
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش