چهارلنگ آکادمی لری
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : چهارلنگ
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری
داستان لری مرد و پری
آخرین ویرایش : 3 سال پیش
انتشار کتاب دار بنگشتوو تازه ترین آرنگ لری فریده چراغی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : چهارلنگ
انتشار کتاب دار بنگشتوو تازه ترین آرنگ لری فریده چراغی
لری بختیاری، لری لکی، لری مینجایی، فریده چراغی
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
بردشیرون
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : چهارلنگ
بردشیرون
شعر لری، شعر نو لری ، متون ادبی لری، لری مینجایی، بختیاری، لکی، لری دومنی
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش