زبان شناسی لری آکادمی لری
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن
رنگ آبی آسمانی در لری
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
ریشه واژه پایار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژه پایار
واژه پایار
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
زبان سره
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زبان سره
سره گرایی زبانی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
فردینان دو سوسور زبان شناس
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
ماضی بعید در لری
آخرین ویرایش : 1 سال پیش