لکی آکادمی لری
درباره واژگان آگر و مال
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
درباره واژگان آگر و مال
آکر، آگر، لری مینجایی، لری بختیاری، لری لکی
آخرین ویرایش : 3 سال پیش
چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگ
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگ
چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگ
آخرین ویرایش : 3 سال پیش
دستور زبان لکی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
دستور زبان لکی
دستور زبان لکی که شاخه ای از مردم لر هستند
آخرین ویرایش : 3 سال پیش
فرهنگ لکی باساک نمودی از فرهنگ غنی مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
فرهنگ لکی باساک نمودی از فرهنگ غنی مردم لر
لری لکی، زبان های مردم لر، لرهای لک زبان
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
چند واژه کهن لکی در دیوان خان الماس لرستانی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
چند واژه کهن لکی در دیوان خان الماس لرستانی
اهل حق در مناطق لرنشین، لری لکی، لرها، لری مینجایی، اهل حق
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
ملاپریشان لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
ملاپریشان لر
عرفای لر، عرفای لک زبان، لرهای لک، اهل حق
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر
لری مینجایی، لری لکی، لری بختیاری، مردم لر، لرهای لک زبان
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
شعر وهار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
شعر وهار
ادبیات لری، مردم لر، فرهنگ لرها، لرهای لک زبان، زبان لکی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
جمله ی « شرمندهَ ت کِردِم» در لکی 
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
جمله ی « شرمندهَ ت کِردِم» در لکی 
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر، زبانهای مردم لر، لرهای لک زبان، لری مینجایی، لکی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
شعر شیرین ترازیا  سروده نجف آزادبخت
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
شعر شیرین ترازیا سروده نجف آزادبخت
ادبیات کهن لرستان، شعر لکی، مردم لر، لرهای لک زبان، لری لکی، لری مینجایی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش