هفت لنگ آکادمی لری
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نخست وزیری که لری صحبت می کرد
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش