لری مینجایی آکادمی لری
کومرٱ ڤلات کولومبیا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
ریشه واژه برنج
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ریشه واژه برنج
ریشه واژه برنج
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
زیرگویش جاپلقی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
زیرگویش جاپلقی
لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سبک شاعری میرنوروز
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش