لری مینجایی آکادمی لری
کومرٱ ڤلات کولومبیا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
ریشه واژه برنج
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ریشه واژه برنج
ریشه واژه برنج
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
زیرگویش جاپلقی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
زیرگویش جاپلقی
لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سبک شاعری میرنوروز
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
آخرین ویرایش : 1 هفته پیش
موناجات لٛۏری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
موناجات لٛۏری
مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
فعل بسیط در لری مینجایی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
فعل کهن وامختن در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
کاربرد تنوین عربی در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کاربرد تنوین عربی در لری
کاربرد تنوین در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش