یٱهۊدیٱت آکادمی لری

یٱهۊدیٱتدسته بندی ها : لری مینجایی

 یٱهۊدیٱت دین، فٱلسفٱ ۉ سٱبک زناٛیی قۉم یٱهۊد ٱ. یٱهۊدیٱت، ٱڤلی دین اْبراهیمی ۉ هٱم ڤ عٱقیدٱ فرٱ، ٱڤلی دین سامونجایافتٱ یٱکونٱپرٱست هساو مۊئٱ. تورات (کاْ ڤ اْنزمام نوییم ۉ کتوویم، کاْ کوملۊسشو تنخ نوم داشت) کتاو موقٱدٱس یٱهۊدیٱت ٱ. یٱهۊدیٱت شامل کوملۊس فراٛ د دیجایا مٱزهبی، تٱشریفات، تٱلٛؽا، ۉ مٱتنؽا مٱزهٱبی ئٱ. ایساْ بؽشتر یٱهۊدیا پاٛرۉ ساْ تٱلٛ اورتودوکس، لٛیبرال، ۉ موهافزٱکار ٱ ۉ کٱمترونٱ هٱم پاٛرۉ بازسازی هایی، قرائیم ۉ یٱهۊدیٱت اومانیستی هؽسن؛ د لٛهاز دیجایا مٱزهٱبی اؽ تٱلٛؽا فرٱ فٱرخدار هؽسن. د هالؽ کاْ یٱهۊدیا اورتودوکس باڤٱر ڤ ڤٱی تورات د لٛا خودا، پاٛرۉیی سٱخت د قانۊنؽا مٱزهٱبی، ۉ زهۊر مٱسیها موعۊد دارٱن، یٱهۊدیا لٛیبرال باڤٱر ڤ زناٛیی مودرن، اْستقلال شٱخسی، آزادٱندیشی دارٱن. ڤ باڤٱر یٱهۊدیا مٱزهٱبی، یٱهۊدیٱت، پاٛموݩ خودا ڤا بٱنی اْسرائیلٛ ٱ.

یٱهۊدیٱت کانۊن بؽشتر مٱتنؽا ۉ سونٱتؽا ئٱ ۉ ڤیرگار، اوسۊل ۉ ٱخلاق ڤٱ ڤ دینؽا اْبراهیمی دما خوش د جۏملٱ مٱسیهیٱت تٱسیر ڤسزایؽ نؽایٱ. ڤ تبق قانۊنؽا یٱهۊدیٱت، چاْ نوکیشؽا (کٱسؽایؽ کاْ ڤ ڤاستٱ اْزدڤاج د تاٛداد فرٱ کٱم د هٱر نٱسل ٱندوم جامعٱ یٱهۊدی بینٱ) ۉ چاْ کٱسؽایؽ کاْ د دا ۉ بوئاٛ یٱهۊدی اومانٱ ڤ دیر، یٱهۊدی هساو مۊئٱن. ٱرچاْ یٱهۊدیٱت یاٛ دین ٱ، ڤلی یٱهۊدیا یاٛ جٱرغٱ قۉمی-مٱزهٱبی ڤ هساو مؽان. مٱسلٱ نژادی ۉ تستؽا دی اْن اٛی فرٱ اؽ مٱسلٱ ناْ تٱئید مؽکٱ. دین یٱهۊدیٱت ڤیرگار دپسا ساْ تا چار هزار سالٱ دارٱ. یهۊد (יְהוּדָה)، کلٱماٛ عبری ئٱ، ڤ مٱنی ستۊدٱ ۉ هٱمچنیݩ سفٱتؽ اْکتسابی ئٱ کاْ ڤ ساکنؽا یٱهۊدیٱ، کوتؽ د سٱرزمیݩ اْسرائیلٛ کاْ سٱبت یٱهۊدا ڤ ڤٱ زناٛیی مؽکردن، داٛئٱ مۊئٱ، ڤلی هٱمچنوݩ قرؽ اْتقاد دارٱن د زیتر هٱمٱ بٱنی اْسرائیلٛ ناْ هٱم ڤ اؽ نوم ڤٱننٱ. د اؽروݩ د داسوݩ «جهۊد» ۉ «کلٛیمی» یٱنؽ پاٛرۉ مۊسا کلٛیم الله هٱم سی نوم نؽایئن یٱهۊدیا ڤ کار گرتٱ مۊئٱ. ڤ باڤٱر یٱهۊدیا مٱزهٱبی، ٱسل یٱهۊدیٱت د ڤٱداٛ خودا ڤا اْبراهیم، اْساق، ۉ یٱقۊب شرۊ مۊئٱ، ۉ رٱسمٱ ڤا نزۊل قانۊنؽا تورات ڤ مۊسا ۉ اندوم بٱنی اْسرائیلٛ ڤ سٱرزمیݩ موعۊد کامل مۊئٱ.

پاٛرۉیا یٱهۊدیٱت د فرٱ د ڤلاتؽا جهوݩ ساکن هؽسن. نفۊس یٱهۊدیا جهوݩ ۱۳٬۷۴۶٬۱۰۰ کٱس(۱۷٬۹۳۶٬۴۰۰، شامل کٱسؽایؽ کاْ ڤ هٱسب هلاخا یٱهۊدی قلٱم داد نمۊئٱ)، موعادل هدۊد ۰٫۱۹٪ نفۊس جهوݩ هؽ. هدۊد ۶٫۱ ملٛیوݩ کٱس ساکن اْسرائیلٛ ۉ ۵٬۲۷۵٬۰۰۰ (۶٫۸ ملٛیوݩ کولٛ) کٱس ساکن ڤلاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا ۉ ۱٫۵ ملٛیوݩ کٱس د اورۊپا، ۉ مابٱقی د اوقیانۊسیٱ، هومبٱست اْمریکا ۉ اْفریقا ساکنٱن. یٱهۊدیا اؽروݩ دارا ڤیرگار ۲٬۷۰۰ سالٱ هؽسن ۉ ڤ هٱسب آمار ۱۳۹۱، ۸٬۷۵۶ یٱهۊدی ساکن اؽروݩ هؽسن.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/05/05 21:30:34

مقالات پیشنهادی
انواع مرگ زبان
انواع مرگ زبان

مرگ زبان، زبان های مرده، زبان باستانی، لری، مردم لر، لکی

ادامه مطلب
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟

زبان شناسی، لری، مینجایی، لکی، ترکی، کردی

ادامه مطلب
جابجایی displacement
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر

بحران هویت و بحران زبانی در مادران و کودکان لر

ادامه مطلب
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
افعال پیشوند هواشناسی در  لری
افعال پیشوند هواشناسی در لری

هواشناسی، محیط زیست، لری، مردم لر، مینجایی، لکی

ادامه مطلب