قاجارؽا آکادمی لری

قاجارؽادسته بندی ها : لری مینجایی

قاجار (قٱجٱر)، قاجاریٱ یا قاجاریا نوم دۊدموݩؽ ئٱ کاْ د نزیک سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ ڤ اؽروݩ ڤ سی گات نزیک سد ۉ سی سال پاتشایی کردن. رٱڤٱندیٛار اؽ سلسلٱ آقا موهٱمٱد خوݩ قاجار ٱ. اۊ ٱڤٱل د ساری مودٱعی پاتشایی ڤ اؽروݩ بی ۉ پاتٱخت خوشاْ اؽ شٱئر دیٛاری کرد ۉ دما گرتن قٱفقازیٱ ۉ سٱرکۊب کولٛ اومٱرا ۉ پاتشایی میٛنجا ڤلاتی د تاٛئروݩ جاگیٛر بی ۉ گوت ایچاْ ڤٱ ناْ داراْلخلافٱ ئا ۉ آخری پادشا قاجار، ٱئمٱد شا قاجار بی کاْ د سال ۱۳۰۴ بٱرکنار بی ۉ رزا شا پٱئلٱڤی جا اۊ ناْ گرت.

سٱردۊدموݩ قاجاریٱ مٱربۊت ڤ یٱکؽ د تایفٱیا تۏرک اغوز ڤ نوم اؽل قاجار بی کاْ ڤ کارگرایی یورش موغول د آسؽا مؽنجا مالکنوݩ کردن سی ایٛروݩ. ڤنو ٱڤٱل نزیک ٱرمنسوݩ ایٛسجا بیئن.

هوندوݩ قاجار یٱکؽ د هونڤادٱیا دارا زؽرتٱلٛؽا نسبٱتٱن زؽاد د اؽروݩ مٱئسۊب مؽبی ۉ آخری دۊدموݩ پادشایی تۏرک تبار ڤیرگار اؽروݩ د اؽ هوندوݩ بی. ٱعزا اؽ هوندوݩ د نٱڤادٱیا کوری شازادٱیا قاجار هؽسن. دما د اْجباری بیئن نوم هونڤاداٛیی ۉ شناسنومٱ د دۉرٱ رزاشا، هٱرکوم د تٱلٛؽا ای هونڤادٱ نومؽ اْنتخاب کردن کاْ ٱغلٱب بٱرگرتٱ د نوم یا لقٱب شازاداٛیی بی کاْ نسٱب خوش ناْ ڤ اۊ مؽ رٱسٱنن. ایساْ فرٱ د نڤادٱیا قاجار د اؽروݩ، جمهۊری آزٱربایجان، اورۊپا ۉ اْمریکا زناٛیی مؽکٱن.

سرچشمٱ د ڤیکی پدیا لۏری مؽنجایی

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/11/26 20:50:48

مقالات پیشنهادی
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

زبان شناسی، زبان، لری، مینجایی، لکی، لری دومنی

ادامه مطلب
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن

رنگ آبی آسمانی در لری

ادامه مطلب
درباره واژگان آگر و مال
درباره واژگان آگر و مال

آکر، آگر، لری مینجایی، لری بختیاری، لری لکی

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
ریشه واژه پایار
ریشه واژه پایار

واژه پایار

ادامه مطلب
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟

زبان شناسی، لری، مینجایی، لکی، ترکی، کردی

ادامه مطلب