فرمول اصلی ماضی بعید در لری آکادمی لری

فرمول اصلی ماضی بعید در لریدسته بندی ها : زبان شناسی لری

فرمول اصلی ماضی بعید در لری

 

بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

مثلا از مصدر گوتن/ گوڌن:

گوتم بی( گوتم وی): گفته بودم

گوڌوم بی

گوتن بی:گفته بودند

گوڌن بی

گوتؽت بی: گفته بودید( یا گوتؽتون بی)

یا

دیم بی/دیڌوم بی: دیده بودم

در برخی از گویش ها در حالت محاوره،  بی یا وی به مرور زمان تبدیل شده است به  ی گوتمی(=گوتم بی/ گوتم وی): گفته بودم دینی(= دین بی..): دیده بودند و مقایسه ای بین فرمول ماضی بعید در دستور لری و فارسی، لری: بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

فارسی: صفت مفعولی+ بود+ شناسه

صفت مفعولی مثل گفته، کشته، دیده

فرمول اصلی ماضی بعید در لری

بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

مثلا از مصدر گوتن/ گوڌن:

گوتم بی( گوتم وی): گفته بودم

گوڌوم بی

گوتن بی:گفته بودند

گوڌن بی

گوتؽت بی: گفته بودید( یا گوتؽتون بی)

یا

دیم بی/دیڌوم بی: دیده بودم

در برخی از گویش ها در حالت محاوره،  بی یا وی به مرور زمان تبدیل شده است به  ی

گوتمی(=گوتم بی/ گوتم وی): گفته بودم

دینی(= دین بی..): دیده بودند

و مقایسه ای بین فرمول ماضی بعید در دستور لری و فارسی

لری: بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

فارسی: صفت مفعولی+ بود+ شناسه

صفت مفعولی مثل گفته، کشته، دیده

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/03/04 20:12:59

مقالات پیشنهادی
معرفی افعال کهن لری
معرفی افعال کهن لری

لری بختیاری، لکی، مینجایی، کردی، ترکی، زبان شناسی، متون کهن لری

ادامه مطلب
فرآیند قلب در زبان مردم لر
فرآیند قلب در زبان مردم لر

بحث زبان شناسی، لری لکی، مینجایی، بختیاری، مردم لر

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)
تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)

تبدیل واج ف به م در برخی از وام واژه ها در زبان مردم لر

ادامه مطلب
چند اختصار مفید در خط پاپریک
چند اختصار مفید در خط پاپریک

اختصارهای مفید تورهیل پاپریک

ادامه مطلب
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.

انتشار ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی

ادامه مطلب