زڤوݩ اْنڳلٛیسی آکادمی لری

زڤوݩ اْنڳلٛیسیدسته بندی ها : زبان شناسی لری

زڤوݩ اْنڳلٛیسی یٱکی د زڤونیٛا هند ۉ اورۊپایی ئٱ کاْ د تال جرمٱنی ئٱ. جرمٱنی خوش بٱئر بیٱ د دۏ کوت ٱفتاوزنوݩ ۉ ٱفتاونشیݩ. بوئٱ اْنڳلٛیسی هند ۉ اوۊرپایی ٱفتاونشیݩ ئٱ. ایٛ زڤوݩ د اْنڳلٛیسی ۉ هارگٱ ٱفتازنوݩ اْسکاتلٱند کامل بیٱ. چٱنتا د زڤونیٛا هنی تال جرمٱنی: آلمانی، هولٱندی، دانمارکی، سوئدی ۉ نورڤژی ئٱن. ایسنیٛا نزیک ڤ نسمی د کٱلیمٱیا ۉ دٱستۊر زڤوݩ اْنڳلٛیسی ریشٱ جرمٱنی دارٱن ۉ بورؽ هنی ناْ کٱلیمٱیا عارؽٱتی دۏرس میٛکٱ. بیٛشتر ایٛ ڤاجٱیا د زڤوݩ لٛاتین، فرانساٛیی، کوتؽ هنی د یۊنانی ۉ زڤونیٛا هنی اوماینٱ د زڤون اْنڳلٛیسی. زڤوݩ اْنڳلٛیسی دماتری فرٱ چی زڤوݩ آلمانی بیٱ. سی یٱ کاْ اْنڳلٛیسی زڤونیٛا بیٛشتر د لٛوݩ جرمٱنی بینٱ کاْ د آلمان رٱتنٱ بریتانیا ۉ مۊئٱ بۉیی زڤوݩ آلمانی زڤوݩ دا زڤوݩ اْنڳلٛیسی ئٱ.

سی کارگرایی ڤارۉ سامونکاری، اومۊری، دونسمٱنی، سؽاسی ۉ رٱهزیشتی بریتانیا ری دۏنیا دما د سدٱ هیژدٱئم ۉ کارگرایی ڤلاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا د سدٱ بیسم ڤ ایلٛا، ایٛ زڤوݩ د گرد دۏنیا گٱپ کلوݩ بی ۉ بی ڤ زڤوݩ دۏئم دۏنیا، زڤوݩ میٛنجاکار ۉ زڤوݩ جاڤٱنٱ د کولٛ دۏنیا د گات ایسنی زڤوݩ اْنڳلٛیسی بیٱ.

زڤوݩ اْنڳلٛیسی ڤا داسوݩ زڤوݩ داڤاری د ڤلاتیٛا اْنڳلٛیس، اْمریکا، کانادا، اوسترالٛیا، ایرلٱند، نیۊزیلٱند، اْفریقا هارگٱ، غنا فرٱ د ڤلاتیٛا هنی کارگرایی دارٱ. ایساْ د دیجا شمارٱ هٱچایٱکار، دماتر د چینی ۉ اْسپانیایی، سئمی زڤوݩ دۏنیا ئٱ. شمارٱ کٱسونؽ کاْ زڤوݩ داڤاریشو اْنڳلٛیسی ئٱ تا ایساْ ۳۸۰ ملٛیوݩ کٱس ئٱ. اْنڳلٛیسی د ڤلاتیٛا فراٛیؽ زڤوݩ منجیگر ئٱ ۉ نازارتریݩ زڤوݩ دۊنیا د شؽڤاتیٛا سؽاسی، اومۊری، سامونکاری، کسم ۉ کار، رٱهزیشتی د جا ڤ جا کاری رٱهزیشتی مێنجا زایاراٛیی ئٱ.

چٱنتا کٱلٱمٱ اْنڳلٛیسی ڤا هومبٱراڤٱر لٛۏری House=مالگٱ،هونٱ Room=تۉ Sparrow=ملٛیچٱک After Noon=اؽڤارٱ Yellow=هیلٛ Red=سۏر Black=سؽ Eye=تیٱ،چٱش Nose=پت،نفت Foot=قولٛ،لٛنڳ Crazy=لٛؽڤٱ،شؽت Stupid=چاٛل
 

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/04/09 19:33:41

مقالات پیشنهادی
زبانهای ایرانی هیچکدام ارگاتیو نیستند
زبانهای ایرانی هیچکدام ارگاتیو نیستند

ارگاتیو، غیرارگاتیو، لری مینجایی

ادامه مطلب
یٱهۊدیٱت
یٱهۊدیٱت

یهۊدیت دین یٱکونه پرستی

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلٛیسی

زڤوݩ اْنڳلیسی

ادامه مطلب
ریشه واژه پایار
ریشه واژه پایار

واژه پایار

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی

ادامه مطلب