داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری آکادمی لری

داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پریدسته بندی ها : چهارلنگ

نیسمون زایارۊ:ادبیات کودک 

بٱشن یٱکوم:قسمت نخست

نویسنده:حسین عیسوند اسدی

پؽشکٱش ڤ گشڌ زارۊیٱل زایاراٛ گٱپ لٛور

آوؤرڌناْ کاْ مؽن شٱئر قٱڌیم خورماڤاد پؽای ڤیڌا کاْ مؽن مؽڌون ٱسلی شٱئر اْنشٱس
ۉ هٱر رۊز شؽڤات یٱ زؽناٛ نٱشمیݩ ۉ ساْ تا زارۊ نٱشمین تٱر قٱڌ پۊسؽ اْکٱن تٱیار کاْ اْڤیڌ آگرس اْنهاڌ ؤورس ۉ ای بؽت ناْ اْگوڌ.
پک مؽزنم ڤ سنوݩ یٱ جۉ مورڤٱت نٱمٱنوݩ
هؽ کار هٱر رۊز ای پؽا ڤؽڌا تا هؽ کاْ یٱرۊز یٱ نفٱر آوؤڌ تاٛس ۉ گوڌ پؽاْکاْ جٱریان تو ۉ ای شؽڤات ۉ ای باٛت چاْ هؽڌآ

سیچاْ یٱچونون پلرڌ اْکنی ای شؽڤات اْکٱنی تٱیار کاْ آڤیڌ آگرس اْزنی
پؽا گوڌ بؽلم توناْ خوڌا دٱرڌؽ هؽڌا ڤ دلم کاْ خوم دونم ۉ خوڌای خوم
پؽارٱگوزٱر پؽکاوس کاْ ڤا سیم ڤگو کاْ داستان چؽڌاْ
پؽا داستان اؽما اؽسکاْ کاْ دیڌا مٱنی رٱئی جوزگوشیڌن ای راز ناراْ دٱم گوشی ڤ قساْ
یٱرۊز سی ملهاْ رٱڌم چٱم آو گٱهٱر رٱئڌم ؤور مؽن آو ملهاْ کرڌم ؤوٱخڌ ملهاْئم تٱموم آڤیڌ زاْ آو کرڌم ؤوردٱر لا دار ۉ پرچ پیزالا لٛؽز گریڌم لٱم ٱفڌآو تا لار ۉ لٛٱڤاسم هوشگ آڤۊهاْ
یٱ هاو دیم ساْ تا کٱمۊتٱر ٱلس نٱشمیݩ آون نشٱسن چٱم آو زاْ جلڌ بالناٛیسون درآوڌن دیم ساْ زؽناْ مٱئلی نٱشیمن پٱری هڌن مو هونگل دیم ٱما هونگٱل موناْ نیڌن رٱئڌن مؽن آو ملهاْ کرڌن
اونگٱل پۊرسڌن ڤ ملهاْ ۉ آوڤازی مؽن هٱمی هٱرت مو رٱئڌم یٱکؽ زاْ جلڌا ؤور داشڌم ۉ تٱپسم مؽن دیفیٱل
پٱری زؽناٛیٱل زاْ ملهاْ شکٱت آڤؽڌن زاْ آو درآون ؤور دٱر اۊ دومٱری جلداسوناْ کرڌن ڤ ؤوٱر ۉ فرگریڌن هوهوکاْ مو جلڌ هؽزدام ڤیڌ هرآسون هاٛ ایلا اۊلاناْ ساٛل اْکرد اْرٱئد لۉڤاْ آو گاشی جلڌس اۊچاْ ڤۊهاْ دیڌ ناْ مٱنی جلڌش نؽڌا
دو پٱری هٱنی زاْ رو هاٛ بٱنڳ اْکرڌن ؤور ای دوسون کاْ کیچا بؽ پٱچتاْ سی فرنگری
پری کاْ جلڌس بلا کرڌاْ ڤیڌ گوڌ اٛکٱسؽ کاْ جلڌ موناْ هؽز دایاْ
راز مو سی تو دیاری آڤیڌاْ مو داٛ جٱرنا نؽڌم کاْ ڤ دونیای پٱری یٱل ؤورگٱرڌم جنی یا اْنس مو داٛ زاْ تونم ۉ ری کرڌ ڤارو ڤ او دو پٱری گوڌ اؽسا رڤین مو رازم دیاری آڤیڌاْ بؽرٱئم کاْ ڤمونم
مو هٱم اؽسکاْ دیدم چونون هؽڌا آوؤم ڤادیاری ۉ ڤتٱرس ڤتٱرس ؤٱراٛؤٱر رٱئڌم ڤا نهنڳ تٱر
پٱری گوڌ پؽا چیناکاْ زارمو آفڌ تو آڤیڌاْ مو شی اْکونم ؤرت اما هریش نڤادا زاْ نهاآؤڌ ٱمرۊزجاؽ یا سی کسؽ قساْ کونی
مو زارۊیٱل نٱشمؽن چی شؽڤاوت ایارم ڤ دی سیت
هرنگ ۉ ڤیون ۉ خوش سٱرٱنجومی اڌم ڤت تاٛنا ڤ شٱرتؽ کاْ هٱریش ای رازناْ ؤر زڤون ناری
مو گوڌم مؽن مری تؽام
پٱری چٱن شاخاْ گول گؽلٱک چیڌ ۉ دٱس نهاڌ دٱسم گوڌ
ای آو،ای ٱفڌاو،ای خاک، ای کوئ اؽسا ڤنٱرین ۉ شاهڌ

ڤۊئن دٱس ڤیونؽ کاْ اؽما دوتا ڤ دزاٛ زؽناْ ۉ مؽراٛ آڤیڌن ؤریٱک بٱسڌیم
ڤۊهاْ کاْ ای پاٛمون ڤیون ۉ زارمو تا قیامت برۊهی ڤموناْ
پری تیاس چی تیاٛ آهوی قدس چی لک سنۉڤٱرؽ
دنوناس چی مورڤاریڌؽ مؽن سٱڌٱف
خوش لولک ۉ تٱنمیکار

آؤرڌمس ڤ مال ڤ دام مو گٱگاٛ کوچیرتٱرم گوڌم هؽ زؽناٛم هڌا دام کاْ تا ایساْ کیچایی ڤ ای نٱشمینی ۉ جهونی ۉ خوش لولکی هریش نیڌاْ ڤیڌ
گوڌ دا شیرم هلالت خو بهیی آوؤرڌیه سیم
رۊزگار ڤ خوشی ڤانها اْرٱئد دو کور ۉ یٱ دوهڌٱر خودا داڤم
تا یٱرۊز ڤا گٱگاٛ کوچیرم رٱئڌیم ڤ شکال ڤ بنارکو کاْ نهاڌیم دوتا خرس گریزلی تیژکرڌن ڤ سٱرمون مهلی زهلمون رٱئڌ کاْ اؽساْ خرس اْکوشمون خرسٱل کاْ دیرنهنڳ مون آڤیڌن دیم زاْ رو کوتور ڤادٱرڤیڌ کاْ گولۊ اْیاورڌ ڤ سٱرۉ کٱپۊ خرٱلس…

 

پایان بٱشن یٱکوم

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/04/09 00:44:07

مقالات پیشنهادی
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

زبان شناسی، زبان، لری، مینجایی، لکی، لری دومنی

ادامه مطلب
دستور زبان لکی
دستور زبان لکی

دستور زبان لکی که شاخه ای از مردم لر هستند

ادامه مطلب
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی

ادامه مطلب
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

ادامه مطلب
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب
چند اختصار مفید در خط پاپریک
چند اختصار مفید در خط پاپریک

اختصارهای مفید تورهیل پاپریک

ادامه مطلب
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

ادامه مطلب