تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر آکادمی لری

تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لردسته بندی ها : زبان شناسی لری

اْشکافنیڌن چٱن ڤاژاٛ ۉ اْستلا سی

کٱلیماٛ سٱرما،بارتٱل سٱرمایی ۉ اْئساس سٱرما

شاخه زبانی لری بختیاری گویش میوندی

بٱشن زڤونی لٛوری بٱختؽاری

۱-لوئر/ لوهرlohr: سرمای شدید

لوئری ڤیڌماٛ: سرما زده شده ام

۲-لۉڌٱگاْlöwďagê: لرزیدن از سرمای شدید

۳- آورچawrêč: یخ زدن آب در اثر سرمای زیاد.

نام ماه آذر در زبان لری نیز بخاطر یخبندان آورچawrêč یا آورچکونوݩ می باشد

۴- رٱکوݩ: لرزیدن از سرمای زیاد

۵- -لال هٱرزlālêharz: وارد شدن شک یک باره بر اثر سرما زیاد یا خیس شدن با آب سرد

۶- ڌٱگشڌďagêšď: لرزیدن خیلی شدید در اثر سرمای زیاد

۷- هاٛهیلٛ: یخچال

hehił

هاٛهیلٛ قالیکو(یخچال قالیکوه)

۸- زوقzoq: سرمای شدید

۹- چومčom : شبنم یخ زده

۱۰- سوغsöwğ: سرمای شدید همراه با بارش نرم وآهسته ی تیکه های یخ مانند

۱۱- کرڌیkêrrďi: سرما به همراه مه

۱۲- قۉسqöws: سرمای شدید

قۉس هوناٛ: سردخانه

qöws hone

قۉس مٱ: آبان ماه

qöws ma

آساراٛ قۉس:

āsāre qöws

ستاره  سهیل، این ستاره در سال یکبار درشروع آبان ماه در آسمان دیده می شود.

یک اصطلاح لری نیز مرتبط با این موضوع وجود دارد

وقتی شخصی کم پیدا است وبرای مدت طولانی در جمع دوستان یا اقوام حاضر نمی شود به کنایه خطاب به او گویند.

«دیارت نؽ چی آساراٛ قۉس ڤیڌییاٛ»

یا

«چی آساراٛ قۉس سالی یٱکاٛرت ایاهی ڤا دیاری»

۱۳- قونوشڌğonošď: شروع یک دوره سرما یاورد یک بازه زمانی  سرمایی

۱۴- اۉرلوöwrlo: هوای ابری به همراه سرما

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/17 09:01:06

مقالات پیشنهادی
داراب افسر بختیاری
داراب افسر بختیاری

لری بختیاری

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
جابجایی displacement
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب