تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization) آکادمی لری

تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)دسته بندی ها : زبان شناسی لری

f ➡️ m

لزم: lazm:لهجه

🔹لفظ ( واژه عربی تبار)

lafz➡️ lazf طبق فرایند قلب :جابجایی واج ها

lazf ➡️( فرایند رساشدگی) ➡️lazm

🔹سخم: سقف
saqf➡️ saxf➡️ saxm

البته معادل لری اصیل برای سقف در گویش های مختلف می شود چیدار، چیگار، چییار…

مثال:

برف اومائه تا چیدار،دِه ها بَرِمیَه هونه

بیعار نشسه کنجئ سی خوش گورونی مونَه
(پیرَه زا، متوفی ۱۳۲۱ه. ش)

وخم: وقف

vaqf➡️ vaxf➡️ vaxm

مثال:

لُرمِنِم تیمورِتِه لَنگـ کِردِمَه
عَرصه وُ اِسکَندَرِت تنگ کِردِمَه

واعِرو،افغان وروم،جنگ کِردِمَه
جونِ شیری وخم فرهنگ،کردِمَه

(استاد رمضان پرورده شاعر معاصر)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/13 17:46:09

مقالات پیشنهادی
داراب افسر بختیاری
داراب افسر بختیاری

لری بختیاری

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
جابجایی displacement
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب