ماه: آگوست 2019

  • مرگ لیتورژیک زبان

    مرگ لیتورژیک زبان Liturgic Language Death یکی از مراحل مرگ زبان ها مرگ لیتورژیک زبان است. البته همه زبان ها مرگ لیتورژیک ندارند و بسیاری از آنها وارد مرحله مرگ...

  • واژه ویون( ویو) vion

    این واژه در لری امروز منقرض شده است ولی در یک ضرب المثل قدیمی وجود داشته  که از متولدان دوسه دهه آخر دوره قاجار  ثبت شده است: ویوداری و بیعاری(...