یٱهۊدیٱت آکادمی لری

یٱهۊدیٱتدسته بندی ها : لری مینجایی

 یٱهۊدیٱت دین، فٱلسفٱ ۉ سٱبک زناٛیی قۉم یٱهۊد ٱ. یٱهۊدیٱت، ٱڤلی دین اْبراهیمی ۉ هٱم ڤ عٱقیدٱ فرٱ، ٱڤلی دین سامونجایافتٱ یٱکونٱپرٱست هساو مۊئٱ. تورات (کاْ ڤ اْنزمام نوییم ۉ کتوویم، کاْ کوملۊسشو تنخ نوم داشت) کتاو موقٱدٱس یٱهۊدیٱت ٱ. یٱهۊدیٱت شامل کوملۊس فراٛ د دیجایا مٱزهبی، تٱشریفات، تٱلٛؽا، ۉ مٱتنؽا مٱزهٱبی ئٱ. ایساْ بؽشتر یٱهۊدیا پاٛرۉ ساْ تٱلٛ اورتودوکس، لٛیبرال، ۉ موهافزٱکار ٱ ۉ کٱمترونٱ هٱم پاٛرۉ بازسازی هایی، قرائیم ۉ یٱهۊدیٱت اومانیستی هؽسن؛ د لٛهاز دیجایا مٱزهٱبی اؽ تٱلٛؽا فرٱ فٱرخدار هؽسن. د هالؽ کاْ یٱهۊدیا اورتودوکس باڤٱر ڤ ڤٱی تورات د لٛا خودا، پاٛرۉیی سٱخت د قانۊنؽا مٱزهٱبی، ۉ زهۊر مٱسیها موعۊد دارٱن، یٱهۊدیا لٛیبرال باڤٱر ڤ زناٛیی مودرن، اْستقلال شٱخسی، آزادٱندیشی دارٱن. ڤ باڤٱر یٱهۊدیا مٱزهٱبی، یٱهۊدیٱت، پاٛموݩ خودا ڤا بٱنی اْسرائیلٛ ٱ.

یٱهۊدیٱت کانۊن بؽشتر مٱتنؽا ۉ سونٱتؽا ئٱ ۉ ڤیرگار، اوسۊل ۉ ٱخلاق ڤٱ ڤ دینؽا اْبراهیمی دما خوش د جۏملٱ مٱسیهیٱت تٱسیر ڤسزایؽ نؽایٱ. ڤ تبق قانۊنؽا یٱهۊدیٱت، چاْ نوکیشؽا (کٱسؽایؽ کاْ ڤ ڤاستٱ اْزدڤاج د تاٛداد فرٱ کٱم د هٱر نٱسل ٱندوم جامعٱ یٱهۊدی بینٱ) ۉ چاْ کٱسؽایؽ کاْ د دا ۉ بوئاٛ یٱهۊدی اومانٱ ڤ دیر، یٱهۊدی هساو مۊئٱن. ٱرچاْ یٱهۊدیٱت یاٛ دین ٱ، ڤلی یٱهۊدیا یاٛ جٱرغٱ قۉمی-مٱزهٱبی ڤ هساو مؽان. مٱسلٱ نژادی ۉ تستؽا دی اْن اٛی فرٱ اؽ مٱسلٱ ناْ تٱئید مؽکٱ. دین یٱهۊدیٱت ڤیرگار دپسا ساْ تا چار هزار سالٱ دارٱ. یهۊد (יְהוּדָה)، کلٱماٛ عبری ئٱ، ڤ مٱنی ستۊدٱ ۉ هٱمچنیݩ سفٱتؽ اْکتسابی ئٱ کاْ ڤ ساکنؽا یٱهۊدیٱ، کوتؽ د سٱرزمیݩ اْسرائیلٛ کاْ سٱبت یٱهۊدا ڤ ڤٱ زناٛیی مؽکردن، داٛئٱ مۊئٱ، ڤلی هٱمچنوݩ قرؽ اْتقاد دارٱن د زیتر هٱمٱ بٱنی اْسرائیلٛ ناْ هٱم ڤ اؽ نوم ڤٱننٱ. د اؽروݩ د داسوݩ «جهۊد» ۉ «کلٛیمی» یٱنؽ پاٛرۉ مۊسا کلٛیم الله هٱم سی نوم نؽایئن یٱهۊدیا ڤ کار گرتٱ مۊئٱ. ڤ باڤٱر یٱهۊدیا مٱزهٱبی، ٱسل یٱهۊدیٱت د ڤٱداٛ خودا ڤا اْبراهیم، اْساق، ۉ یٱقۊب شرۊ مۊئٱ، ۉ رٱسمٱ ڤا نزۊل قانۊنؽا تورات ڤ مۊسا ۉ اندوم بٱنی اْسرائیلٛ ڤ سٱرزمیݩ موعۊد کامل مۊئٱ.

پاٛرۉیا یٱهۊدیٱت د فرٱ د ڤلاتؽا جهوݩ ساکن هؽسن. نفۊس یٱهۊدیا جهوݩ ۱۳٬۷۴۶٬۱۰۰ کٱس(۱۷٬۹۳۶٬۴۰۰، شامل کٱسؽایؽ کاْ ڤ هٱسب هلاخا یٱهۊدی قلٱم داد نمۊئٱ)، موعادل هدۊد ۰٫۱۹٪ نفۊس جهوݩ هؽ. هدۊد ۶٫۱ ملٛیوݩ کٱس ساکن اْسرائیلٛ ۉ ۵٬۲۷۵٬۰۰۰ (۶٫۸ ملٛیوݩ کولٛ) کٱس ساکن ڤلاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا ۉ ۱٫۵ ملٛیوݩ کٱس د اورۊپا، ۉ مابٱقی د اوقیانۊسیٱ، هومبٱست اْمریکا ۉ اْفریقا ساکنٱن. یٱهۊدیا اؽروݩ دارا ڤیرگار ۲٬۷۰۰ سالٱ هؽسن ۉ ڤ هٱسب آمار ۱۳۹۱، ۸٬۷۵۶ یٱهۊدی ساکن اؽروݩ هؽسن.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/05/05 21:30:34

مقالات پیشنهادی
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب
یٱهۊدیٱت
یٱهۊدیٱت

یهۊدیت دین یٱکونه پرستی

ادامه مطلب
ڤیرشناسی
ڤیرشناسی

دونسمٱنی ڤیرشناسی

ادامه مطلب
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ادامه مطلب
داراب افسر بختیاری
داراب افسر بختیاری

لری بختیاری

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب