ڤیرشناسی آکادمی لری

ڤیرشناسیدسته بندی ها : لری مینجایی

ڤیرشناسی دونسمٱنی ئٱ کاْ ڤا ڤ کار گرتن رٱڤش دونسمٱنی ڤ پژۊهش ۉ موتالعٱ ڤیر (برج)، فرایٱن برجمٱن ۉ رٱفتار د مۉجۊدؽا زنٱ مؽ پٱردازٱ. ڤ عبارٱتؽ تر، ڤیرشناسی ڤ مٱبهٱسؽا رٱفتار ۉ فرایٱنؽا ڤیرمٱن مؽ پٱردازٱ. مٱنزۊر د «رٱفتار»، کولٛ جیلٛؽا، کنشؽا ۉ رٱفتار قابل دیئن موستقیم ۉ غاٛرموستقیم ٱ؛ ۉ مٱنزۊر د «فرایٱنؽا ڤیرمٱن»، مٱبهٱسؽایؽ جۊر اٛئساس، اْدراک، فگر، هۊش، شٱخسؽئٱت، هٱیٱجان ۉ ٱنگیزش، هافزٱ ۉ… ئٱ.

شرۊ پژۊهش‌ؽا ڤیرشناختی ڤ شؽڤات دونسمٱنی ۉ آکادمیک، ڤ آخرؽا قٱرن هڤدٱئم ۉ ٱڤلؽا قٱرن هژدٱئم ڤرمؽگٱردٱ؛ نۊئٱ گوت اْکتشافات ۉ ڤااْشکافتؽا قابل تٱڤٱجۏ د ڤیرشناسی، تٱنڳؽا د هدۊد ۱۵۰ سال نوئا شرۊ بیٱ، ۉ یٱ د هالؽ ئٱ کاْ دونسمٱنی تٱجربی تر د ڤیرگارؽ بلنڳتر ۉ پوربارتر بٱهٱردارٱن. ٱلڤٱت مٱبهٱسؽا مٱربۊت ڤ برج ۉ ڤیر قٱرنؽا ئٱ کاْ برج موتفٱکرؽا ناْ ڤ خوش مٱشغۊل کردٱ ۉ ٱسٱرؽا مٱکتۊب ڤٱ د دونسمٱنؽا یۊنان دمادار ۉ موتفٱکرؽایؽ جۊر سۏقرات، ٱفلاتۊن ۉ اْرٱستۊ هٱم د دٱس هؽ، ڤلی اؽ تٱلٛ د دونسمٱنی تا نوئا ڤیرشناسی جدید، ڤ تۉر مودٱڤن ۉ آکادمیک مۉرد موتالعٱ قرار نٱگرتٱ بی.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/07/05 18:39:40

مقالات پیشنهادی
به بهانه روز زوون دایَری
به بهانه روز زوون دایَری

روز زوون دایَری

ادامه مطلب
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی

ریشه زبان فارسی

ادامه مطلب
درباره ادعاهای زبانی بی اساس در زاگرس+ توصیه ای دلسوزانه به اهل قلم
درباره ادعاهای زبانی بی اساس در زاگرس+ توصیه ای دلسوزانه به اهل قلم

ادعاهای اغراق آمیز زبانی در لرستانات

ادامه مطلب
انواع مرگ زبان
انواع مرگ زبان

مرگ زبان، زبان های مرده، زبان باستانی، لری، مردم لر، لکی

ادامه مطلب
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟

لری مینجایی، لری لکی، لری، ترکی، زبان

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
درباره خط لورتین و پاپریک
درباره خط لورتین و پاپریک

رسم الخط پاپریک و لورتین در زبان مردم لر

ادامه مطلب