چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگ آکادمی لری

چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگدسته بندی ها : لکی

چات:  چته؟

چه مووشی؟  ča muši : چی میگی

نمَزونِم چَه مووشی: نمی دونم چی میگی؟

(نمزونم با نزونم در برخی گویش های لر بزرگ همریشه است)

مزونی که مه چَه مووشِم؟

(ازونی که مو چِه ایگوم)

هاینَر کو؟ کجاهستی، کجایی

هاین(هِدین)+ اَر( ور)+ کو( کو، کورو)

مچی اَر کو؟: کجا میری؟

هام ایرَه: اینجا هستم

(هدم ایرو: در لری بهمئی و کهگیلویه و لری بختیاری جانَکی هم ایرو یعنی اینجا)

ویردار وژِت بوو: مراقب خودت باش

(در لر بزرگ: ویردار خوت بوو)

بمَه خِرِّت: فدات شم، دورت بگردم ( خِرّ=غر، قر: چرخ زدن، دور)

گوجَرتم: کوچکتم (گوجر همان کلمه کوچیر در لر بزرگ است یعنی کوچک)

پیائل هانَر کو: مردها کجا هستند

(بختیاری جانکی، بهمئیی و…‌: پیایل هِدِن کورو)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/01 20:38:15

مقالات پیشنهادی
درباره واژگان آگر و مال
درباره واژگان آگر و مال

آکر، آگر، لری مینجایی، لری بختیاری، لری لکی

ادامه مطلب