تفاوت میان “واو v ” و “واو w” آکادمی لری

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”دسته بندی ها : پاپریک

باتوجه به اینکه در مباحث خط لریتین تفاوت میان این دو “واو” را شرح دادیم اما بازهم بسیار مشاهد شده است در هنگام نوشتن برخی از عزیزان تفاوت میان این دو واو را رعایت نمی کنند

برای درک بهتر وآسان سازی این مطالب بهتر است مخاطبان ارجمند این فرمول را درباره این دو واو به ذهن خود بسپارند.

در تلفظ هرگاه پس از تلفظ حرف واو صدای کوتاه شده ی “او” شنیده شود و دولب روبه جلو به حالت غنچه بر روی هم قرار گیرند این واو w است درغیراین حالت واو از نوع واو معمولیv است.

این واوwدر زبان فارسی وجود ندارد اما در زبان لری در برخی گویش ها بسیار پر کار برد است اوج کاربرد این واوwدر لری بختیاری شرق لرستان است حالا آنکه در سایر بختیاری  ومینجایی(گویش شوهانی .‌..) نیز این نوع واوw کم وبیش موجود است.

این واوw در زبان انگلیسی نیز وجود دارد مثل

Woman  :  زن

 Wench :  زن جوان

grass widow  :  زن مطلقه

و…

اما مثل های از این واوw در زبان لری

 Wôas : افتاد   : با تلفظ میوندی

همین فعل با تلفظ برخی از لرهای بختیاری

 Vast :افتاد

یا تلفظ واژه “ویر” در لری بختیاری لرستان که باw است حال آنکه در سایر لرها همین واژه با v تلفظ می شود.

Wôir :  یاد،هوش   با تلفظ میوندی

Vir :  با تلفظ سایر لرها

 Wôh : غم،آوازغم

 Wôr :بر

  War :مقابل،روبه رو،برتن

همچنین این واو درلکی نیز کار برد دارد اما نه به شدت بختیاری میوندی وسپس مینجایی شوهانی و همچنین در مینجایی بالاگریوه ای.

درلکی کلماتی مثل”وژ،والا و… با این wواو تلفظ می شوند

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/21 19:29:35

مقالات پیشنهادی
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
ضمه در الفبای لری
ضمه در الفبای لری

ضمه در الفبای پاپریک یا o

ادامه مطلب
چند اختصار مفید در خط پاپریک
چند اختصار مفید در خط پاپریک

اختصارهای مفید تورهیل پاپریک

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب