تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر آکادمی لری

تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لردسته بندی ها : زبان شناسی لری

اْشکافنیڌن چٱن ڤاژاٛ ۉ اْستلا سی

کٱلیماٛ سٱرما،بارتٱل سٱرمایی ۉ اْئساس سٱرما

شاخه زبانی لری بختیاری گویش میوندی

بٱشن زڤونی لٛوری بٱختؽاری

۱-لوئر/ لوهرlohr: سرمای شدید

لوئری ڤیڌماٛ: سرما زده شده ام

۲-لۉڌٱگاْlöwďagê: لرزیدن از سرمای شدید

۳- آورچawrêč: یخ زدن آب در اثر سرمای زیاد.

نام ماه آذر در زبان لری نیز بخاطر یخبندان آورچawrêč یا آورچکونوݩ می باشد

۴- رٱکوݩ: لرزیدن از سرمای زیاد

۵- -لال هٱرزlālêharz: وارد شدن شک یک باره بر اثر سرما زیاد یا خیس شدن با آب سرد

۶- ڌٱگشڌďagêšď: لرزیدن خیلی شدید در اثر سرمای زیاد

۷- هاٛهیلٛ: یخچال

hehił

هاٛهیلٛ قالیکو(یخچال قالیکوه)

۸- زوقzoq: سرمای شدید

۹- چومčom : شبنم یخ زده

۱۰- سوغsöwğ: سرمای شدید همراه با بارش نرم وآهسته ی تیکه های یخ مانند

۱۱- کرڌیkêrrďi: سرما به همراه مه

۱۲- قۉسqöws: سرمای شدید

قۉس هوناٛ: سردخانه

qöws hone

قۉس مٱ: آبان ماه

qöws ma

آساراٛ قۉس:

āsāre qöws

ستاره  سهیل، این ستاره در سال یکبار درشروع آبان ماه در آسمان دیده می شود.

یک اصطلاح لری نیز مرتبط با این موضوع وجود دارد

وقتی شخصی کم پیدا است وبرای مدت طولانی در جمع دوستان یا اقوام حاضر نمی شود به کنایه خطاب به او گویند.

«دیارت نؽ چی آساراٛ قۉس ڤیڌییاٛ»

یا

«چی آساراٛ قۉس سالی یٱکاٛرت ایاهی ڤا دیاری»

۱۳- قونوشڌğonošď: شروع یک دوره سرما یاورد یک بازه زمانی  سرمایی

۱۴- اۉرلوöwrlo: هوای ابری به همراه سرما

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/17 12:31:06

مقالات پیشنهادی
ادبیات نوستالژیک لری فرصت یا تهدید
ادبیات نوستالژیک لری فرصت یا تهدید

ادبیات لری، نیسمون، کردی، ترکی، لری بختیاری

ادامه مطلب
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟

زبان شناسی، لری، مینجایی، لکی، ترکی، کردی

ادامه مطلب
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)

فردینان دو سوسور زبان شناس

ادامه مطلب
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری

داستان لری مرد و پری

ادامه مطلب
فرآیند قلب در زبان مردم لر
فرآیند قلب در زبان مردم لر

بحث زبان شناسی، لری لکی، مینجایی، بختیاری، مردم لر

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب