تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization) آکادمی لری

تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)دسته بندی ها : زبان شناسی لری

f ➡️ m

لزم: lazm:لهجه

🔹لفظ ( واژه عربی تبار)

lafz➡️ lazf طبق فرایند قلب :جابجایی واج ها

lazf ➡️( فرایند رساشدگی) ➡️lazm

🔹سخم: سقف
saqf➡️ saxf➡️ saxm

البته معادل لری اصیل برای سقف در گویش های مختلف می شود چیدار، چیگار، چییار…

مثال:

برف اومائه تا چیدار،دِه ها بَرِمیَه هونه

بیعار نشسه کنجئ سی خوش گورونی مونَه
(پیرَه زا، متوفی ۱۳۲۱ه. ش)

وخم: وقف

vaqf➡️ vaxf➡️ vaxm

مثال:

لُرمِنِم تیمورِتِه لَنگـ کِردِمَه
عَرصه وُ اِسکَندَرِت تنگ کِردِمَه

واعِرو،افغان وروم،جنگ کِردِمَه
جونِ شیری وخم فرهنگ،کردِمَه

(استاد رمضان پرورده شاعر معاصر)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/13 17:46:09

مقالات پیشنهادی
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب